เลี้ยงลูกให้เข้มแข็ง

 

 

เนื่องจากโลกเราวันนี้มันช่างดูไม่น่าอยู่เอาเสียเลย สิ่งแวดล้อมก็เสื่อมโทรม ศีลธรรมของคนก็เสื่อมทราม
จึงทำให้ผู้ปกครองหลายท่านอ
ยากที่จะเลี้ยงลูกให้เป็นคนเข้มแข็ง มีสภาพจิตใจที่แข็งแกร่ง
เพื่อให้เขามีความพร้อมที่จ
ะออกไปเผชิญโลกภายนอกอันโหดร้ายได้ด้วยตัวเองเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่

การที่ลูกจะมีความเข้มแข็งท
างจิตใจได้นั้น เกิดจากการเลี้ยงดูแบบที่มีการพัฒนาให้เขานั้นมี "วุฒิภาวะ" (maturity)
ซึ่งประกอบไปด้วย ความภาคภูมิใจในตนเอง ความรับผิดชอบ มีความสามารถในการปรับตัว
อดทนรอคอย รวมถึงมีทักษะในการแก้ปัญหา
และเอาสามารถตัวรอดได้ด้วยตัวเอง
ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น
ได้ก็ต่อเมื่อลูกได้เคยมีโอกาสที่จะทำและฝึกฝนสิ่งต่างๆเหล่านี้ด้วยตัวเอง
ดยมีคุณพ่อคุณแม่คอยเป็นผู
้ช่วยให้กำลังและคอยให้คำปรึกษาอยู่เบื้องหลัง

และอาจจะมีหลายท่านที่มีควา
มเข้าใจผิดว่า หากอยากให้ลูกมีความ"เข้มแข็ง"ทางใจ
ก็ต้องเลี้ยงดูเขาแบบ "แข็งเข้ม" เช่น พยายามไม่ชื่นชม (เพราะกลัวจะเหลิง)
ไม่ปลอบประโลมหรือให้กำลังใ
จ (เพราะกลัวจะทำให้เป็นคนอ่อนแอ ซึ่งจริงๆแล้วเขาจะไม่อ่อนแอครับ
แต่การปลอบลูกจะทำให้เขาเป็
นคนอ่อนโยน) และ อาจพยายามดุด่า พูดจาดูถูกเขา โดยเชื่อว่าจะทำให้เขามีแรงฮึด
และ ลุกขึ้นมาพยายามทำสิ่งต่างๆ

ซึ่งการเลี้ยงดูที่ขาดความอ
บอุ่นและทำร้ายความรู้สึกของลูกนั้นจะไม่ได้ทำให้เขาโตขึ้นไปเป็นคน "เข้มแข็ง"นะครับ
แต่เขาจะกลายเป็นคนที่มีจิต
ใจ "ด้านชา" เนื่องจากชินชาและเคยชินกับการถูกทำร้ายจิตใจ
และรับประกันครับว่ายิ่งการ
ทำร้ายจิตใจนั้นมาจากคนสำคัญในชีวิตของเขา (เช่น พ่อ แม่ ครู)
ความเจ็บปวดนั้นจะมากกว่าเก
ิดจากคนทั่วไป หลายสิบร้อยพันเท่า

ดังนั้นหากท่านก็เป็นผู้หนึ
่งที่ต้องการให้ลูกมีจิตใจที่เข้มแข็ง
และเติบโตไปเป็นค
นที่มีวุฒิภาวะ ทุกครั้งที่จิตใจของลูก "บาดเจ็บ" มาจากนอกบ้าน
จงปลอบประโลมเขา ช่วยเขาคิดวิธีแก้ปัญหา แล้วตบบ่าเขา
บอกเขาว่า "พ่อ/
แม่เชื่อว่าลูกต้องทำได้ สู้เค้า ไอ้เสือน้อย!"
จะเป็นการช่วยให้เขามีแรงฮึ
ดแล้วพร้อมที่จะออกไปสู่กับเหล่าอธรรมทั้งหลายที่อยู่นอกบ้านด้วยตัวเองครับ

บ้านควรจะเป็นที่ๆ อบอุ่นและปลอดภัยที่สุดในโล
กนี้สำหรับลูกและสมาชิกในบ้านทุกคนครับ : หมอตั้ม

ภาพประกอบ #จากอินเตอร์เนต
เครดิตเรื่องจากเพจ #
เลี้ยงลูกให้เป็นคนปกติ