คุยเรื่องเพศกับลูกเริ่มต้นอย่างไร

 

       

            หลักการและเหตุผล

            หนึ่งในเรื่องลำบากใจของพ่อแม่และผู้ปกครองคงต้องมีเรื่องการตอบคำถามของเด็กที่ถามว่า “เกิดมาได้อย่างไร” อยู่อย่างแน่นอน ซึ่งแม้ว่าจะมีคำตอบในใจ แต่จะตอบอย่างไรคงเป็นเรื่องยากสำหรับหลายคน แม้ว่าในอนาคตเด็กจะรู้คำตอบด้วยตนเอง แต่พ่อแม่และผู้ปกครองสมารถพูดคุยเรื่องเพศกับเด็กได้ทุกช่วงวัย โดยให้พัฒนาการของเด็กเป็นตัวบอกเล่าเรื่อง และเมื่อเขาถึงวัยรุ่นวัยที่อยากรู้อยากลอง เด็กจะมีความเข้าใจมันอย่างเป็นธรรมชาติและไม่จำเป็นต้องมีพฤติกรรมเสี่ยงเพื่อแลกมากับความรู้นี้

            หลักสูตรนี้จะบอกเทคนิคในการคุยเรื่องเพศกับลูกในทุกช่วงวัยเพื่อให้เด็กสามารถทำความเข้าใจเรื่องเพศได้อย่างถูกต้อง ซึ่งรวมไปถึงการดูแลสุขภาพอนามัยที่ดีของตนเองและป้องกันพฤติกรรมเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อเด็กถึงวัยที่อยากรู้อยากลอง

 

            วัตถุประสงค์

1.       เพื่อที่จะสามารถเริ่มต้นคุยเรื่องเพศกับเด็กได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมตามวัย

2.       เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเรื่องเพศและสุขอนามัยเกี่ยวกับเพศให้กับเด็ก

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจอย่างถูกต้องเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง