เรียนสนุกตามพัฒนาการ

         

 

            หลักการและเหตุผล

            เนื่องจากสมองของเด็กในช่วง 6 ปีแรกนั้นมีการเติบโตรวดเร็วและมากที่สุดในช่วงชีวิต การเรียนรู้ในช่วงนี้จึงสำคัญมาก ในขณะที่เด็กพยายามเรียนรู้โลกใบนี้ผ่านความซุกซนนั้น พ่อแม่และผู้ปกครองสามารถส่งเสริมพัฒนาการของเด็กผ่านการเล่นสนุก เด็กได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินและมีความสุข

            หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเข้าใจพัฒนาการของเด็กช่วงวัยตั้งแต่แรกเกิดถึง 6 ปี รวมถึงวิธีการกากิจกรรมร่วมกับเด็กเพื่อส่งเสริมความรู้และความสามารถตามช่วงวัย

 

           วัตถุประสงค์

1.        เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพัฒนาการในทุกด้านของเด็กวัยแรกเกิดถึง 6 ปี

2.        เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาศักยภาพของเด็กผ่านการเล่นสนุก

3.        เพื่อที่พ่อแม่และผู้ปกครองของเด็กจะสามารถหากิจกรรมที่เหมาะกับช่วงวัยของเด็ก