สร้างทีมให้เป็นทีมเวิร์ก

       

 

           หลักการและเหตุผล

          ในการทำงานใดงานหนึ่งให้ประสบผลสำเร็จนั้น แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเป็นงานที่ทำโดยใครคนใดคนหนึ่ง งานที่ออกมาดีคืองานที่ทุกคนในทีมช่วยกันโดยอาศัยความสามารถที่แตกต่างของแต่ละคนอย่างมีประสิทธิภาพเต็ม หรือที่เรียกว่าทีมเวิร์ก หากหัวหน้างานมีความเข้าใจธรรมชาติของการบริหารงานและสามารถจัดการกับการทำงานของทีมแล้ว จะรู้ได้ทันทีว่าทีมเวิร์กนั้นสร้างได้ไม่ยากเลย

           หลักสูตรนี้คือจะทำให้ผู้ที่เข้าอบรมเข้าใจธรรมชาติของการบริหารงานและเทคนิคที่จะทำให้คนในองค์กรทำงานเป็นทีม และดึงเอาประสิทธิภาพในการทำงานของทีมมาใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

          วัตถุประสงค์

1.       เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องธรรมชาติของระบบงานและทีมงาน

2.       เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการสร้างทีมเวิร์ก ทั้งการพูดจูงใจและการกระทำเพื่อจูงใจ

3.       เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องเทคนิคในการทำให้ทีมเวิร์กนั้นยังคงมีประสิทธิภาพเท่าเดิมเสมอ