ห้องเรียนผู้นำชุมชม

การอบรมเชิงปฏิบัติการ "พัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ รู้ใจชุมชน"

 

หลักการและเหตุผล

"การพัฒนาศักยภาพผู้นำยุคใหม่ รู้ใจชุมชน" เป็นกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากพื้นฐานทฤษฎีทางจิตวิทยา

เรื่อง Family therapy จิตวิทยาภาษารักจากคนใกล้ชิด (ครอบครัว พ่อแม่ คนรัก) กระบวนการนี้ จัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจในกลุ่มเรื่อง

ภาษากาย ภาษาพูด ที่ไม่ตรงกับเจตนาที่แท้จริงของผู้กระทำ ซึ่งส่งผลให้ตัวผู้กระทำและผู้รับสารเกิดความเข้าใจ ขัดแย้ง ใช้อำนาจ

ไปจนถึงใช้ความรุนแรง ในการโต้ตอบ Family therapy นั้น นอกจากจะช่วยเสริมสร้างกำลังใจ สร้างความสุข สร้างการเห็นค่าในตนเอง

และEmpowerในตัวบุคคลนั้นๆ แล้ว ยังสามารถขยายผลไปสู่คนรัก คนใกล้ชิด คนในปกครองอีกด้วย

 

กลุ่มเป้าหมาย : เครือข่ายพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (คพม.) 

ช่วงอายุ : 45 - 60 ปี

จำนวนวัน : 2 วัน

 

ภาพกิจกรรม